بایگانی: سپتامبر 2016

اطلاعیه شروع دروس آیت الله اعرافی 98-1397

شروع کلاس:  چهار شنبه 1397/07/04

یکشنبه الی چهار شنبه

سه شنبه و چهار شنبه

خارج فقه(اجتهاد و تقلید)       ساعت 7:00 الی 8:00

فقه روابط اجتماعی(مبحث مقدمات)        ساعت 8:00 الی 8:30

یکشنبه و دوشنبه

خارج اصول(مطلق و مقید)       ساعت 8:00 الی 8:30

مکان: مدرسه عالی دارالشفاء – مدرس 3